anti-flam

Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy

Zajmujemy sie przygotowaniem operatu przeciwpożarowego związano z magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów i innych niebezpiecznych substancji. Operat przeciwpożarowy przygotowywany jest przez osoby posiadające niezbędną wiedzę oraz wymagane kwalifikacje (rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych). Nasz pracownik zajmie się również reprezentowaniem Państwa Firmy podczas uzgadnia operatu przed organami Państwowej Straży Pożarnej.

Przepisy ustawy z 20 lipca 2018 roku wprowadzają konieczność zasięgnięcia opinii wójta burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów przez organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Wprowadzono również dodatkowy wymóg w zakresie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów (operat przeciwpożarowy), w których ma być prowadzona przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 

Usługę przygotowania operatu przeciwpożarowego oferujemy na terenie Rybnika, Katowic, Gliwic, Zabrza oraz obrębu całego Śląska

 

Nowe obowiązki w ustawie odpadowej obejmują takie kwestie jak:

  • skrócenie możliwego okresu magazynowania odpadów
  • określenie maksymalnej masy odpadów jaka może być magazynowana
  • wprowadzenie obowiązku w zakresie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów (monitoring)
  • wprowadzenie kontroli Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydawania zezwoleń odpadowych
  • wprowadzenie konieczności posiadania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy występowaniu o zezwolenia odpadowe
  • wprowadzenie konieczności ustanawiania zabezpieczeń roszczeń przez posiadaczy odpadów posiadających zezwolenia odpadowe