anti-flam

Legalizacja i remonty gaśnic i sprzętu ppoż

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w  sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Pomimo tego, iż przepisy dopuszczają dokonywanie konserwacji i przeglądów gaśnic raz w roku, praktyka pokazuje, że większość producentów używanych w Polsce gaśnic zaleca poddawanie ich przeglądom konserwacyjnym raz na 6 miesięcy lub częściej, jeżeli gaśnica użytkowana jest w warunkach dużej wilgotności, lub w innych warunkach mogących mieć wpływ na sprawność i gotowość sprzętu do działań gaśniczych itp.

Naszym klientom zapewniamy przegląd na terenie obiektu , oraz potwierdzenie tego stosownym protokołem. W przypadku, kiedy gaśnica kwalifikuje się do remontu kierujemy ją do warsztatu serwisowego, a w to miejsce zapewniamy gaśnicę zastępczą.